Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Michaela Růžičková

Sídlom: Bramboříková 2995/2, 106 00, Praha 10 – Záběhlice

IČ: 09029052

pre predaj služieb Osobný astrotyp, Partnerský korelát, Osobné číslo, Osobná predpoveď, Rozbor bytu alebo domu podľa feng shui ,(ďalej len „Služby“), prostredníctvom webových stránok na internetovej adrese www.michaelaruzickova.sk.

 

Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti Michaela Růžičková so sídlom Bramboříková 2995/2, 106 00, Praha 10 – Záběhlice, IČ: 09029052 (ďalej len “poskytovateľka”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89 / 2012 Zb. občiansky zákonník ČR(ďalej len “občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “Kúpna zmluva”) uzatvárané medzi poskytovateľkou a inou fyzickou osobou (ďalej len “Objednávateľ”) prostredníctvom internetových stránok poskytovateľky. Internetové stránky poskytovateľky sú prevádzkované a umiestnené na internetovej adrese www.michaelaruzickova.sk (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle zakúpiť astrotyp od poskytovateľky, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní výkladu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania a hodlá tieto informácie využiť pre vlastné podnikanie

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné doplniť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľka meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Objednávateľ si môže Služby objednať priamo z webového rozhrania internetových stránok.

2.2. Pri objednávaní Služieb je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené pri objednávke je Objednávateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené pri objednávaní výkladu Astrotypu alebo rozbore obydlia sú Poskytovateľkou považované za správne.

2.3. V prípade spracovania Rozboru ide o dodávku diela, ktoré je určené pre osobu spotrebiteľa, a ďalej o dodaní digitálneho obsahu, v zmysle ustanovenia § 1837, písm. d) a l) zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka ČR, kde nemožno odstúpiť od zmluvy po začatí plnenia. Objednávateľ bude pred začiatkom plnenia upozornený na túto skutočnosť a ďalej bude upozornený na skutočnosť, že po začatí plnenia už nebude možné od zmluvy odstúpiť.

2.4. Všetka prezentácia Rozborov a Služieb umiestnená vo webovom rozhraní internetových stránok je informatívneho charakteru a Objednávateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tejto služby. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka ČR sa nepoužije.

2.5. Webové rozhranie stránok  obsahuje informácie o Službách, a to vrátane uvedenia cien. Cena je bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko Poskytovateĺka nie je platkyňou DPH. Cena zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná vo webovom rozhraní stránok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľky uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.6. Pre objednanie Služieb si Objednávateľ produkt objedná priamo  webovom rozhraní stránok prostredníctvom tlačítka Objednať. V následnom e-mailu bude sú špecifikované podmienky plnenia a platobný kontakt.

Pre objednanie VIP variantu Rozbor bytu alebo domu podľa feng shui je nutné dopredu kontaktovať Poskytovateľku za účelom potvrdenia kapacity. Až po potvrdení je možné ďalej postupovať v platbe za službu, kedy bude Objednávateľovi  poslaný potvrdzujúci e-mail s uvedenými údajmi pre platbu.

2.7. Pred zaslaním objednávky Poskytovateľke je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Objednávateľ Poskytovateľke kliknutím na tlačidlo “odoslať”. Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Poskytovateľka bezodkladne po obdržaní objednávky, toto obdržanie potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenej v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa objednávateľa”).

2.8. Poskytovateľka je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne ​​či telefonicky).

2.9. Objednávateľ je oprávnený do 48 hodín po odoslaní svojej objednávky písomne ​​prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, nahlásiť prípadnú zmenu údajov a dáta osoby, pre ktorú chce vypracovať Služby.

2.10. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľkou a Objednávateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je Poskytovateľke zaslaná elektronickou poštou.

2.11. Objednávateľ súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku.

2.12 Ak Objednávateľ pri objednávke v objednávkovom formulári vyplní dáta k vypracovaniu Astrotypu, Korelátu  a pritom neoboznámi do 48 hodín Poskytovateľke všetky potrebné údaje , nutné k vyhotoveniu týchto výkladov (pohlavie, presný dátum narodenia), pre osobu alebo osoby, pre ktoré má byť rozbor vypracovaný ,Poskytovateľka pozdrží vypracovanie rozboru, až dokiaľ nebudú všetky údaje potvrdené.

2.13 Poskytovateľka si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie rozboru bez udania dôvodu.

3. Cena Astropytu a platobné podmienky 

3.1. Cenu Služieb a prípadné náklady spojené s dodaním podľa kúpnej zmluvy, môže objednávateľ uhradiť Poskytovateľke nasledujúcimi spôsobmi:

*  bezhotovostne prevodom prostredníctvom platobného príkazu na účet Poskytovateľky 2201789369/2010 (platby v čk z ČR) a ďalej 2301789382/2010 (platby v eur zo SR), vedený u spoločnosti Fio banka  (ďalej len “účet Poskytovateľky”);

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľke tiež náklady spojené s dopravou mimo centrum Prahy alebo v mestách, špecifikovaných v Cenníku, ak sa dohovoria na osobnom rozbore. Dopravné bude vždy zo strany Poskytovateľky oznámené Objednávateľovi dopredu.

3.3. Kúpna cena splatná do 7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je Objednávateľ povinný uhradiť  kúpnu cenu Služieb spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok Objednávateľa uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Poskytovateľky.

3.5. Prípadné zľavy z ceny Služieb poskytnuté Poskytovateľkou Objednávateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.

3.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Poskytovateľka ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Objednávateľovi daňový doklad – zálohovú faktúru. Poskytovateľka nie je platkyňou dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Poskytovateľka Objednávateľovi po uhradení ceny za Služby a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Objednávateľa.

3.7 Objednávateľ je povinný uhradiť objednávku v lehote splatnosti faktúry alebo ju vypovedať písomne ​​na e-mailovej adrese miska@michaelaruzickova.sk

4. Práva z vadného plnenia 

4.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka ČR).

4.2. Poskytovateľka zodpovedá Objednávateľovi, že Služby pri prevzatí nemajú závažné (nie pravopisné) chyby. Poskytovateľka zodpovedá Objednávateľovi, že v čase, keď objednávateľ Službu prevzal:

a) je vypracovaná pre dáta a údaje, ktoré Objednávateľ uviedol pri objednávke či písomne ​​v e-maile,

b) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli,

c) ak chýbalo doplnenie, má také vlastnosti, ktoré Poskytovateľka opísala, alebo ktoré Objednávateľ očakával vzhľadom k povahe Služieb a na základe popisu na Stránkach,

d) hodí sa k účelu, ktorý pre jeho použitie Poskytovateľka uvádza alebo ku ktorému sa Služby obvykle používajú,

e) je v odpovedajúcom rozsahu.

Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľka nie je schopná v žiadnej miere ovplyvniť, či a v akej podobe sa Služby prejavia v realite života, pretože to nezodpovedá charakteru ponúkaných služieb a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4.3. Práva z chybného plnenia uplatňuje Objednávateľ u Poskytovateľky na e-mailovej adrese, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne písomne ​​ v sídle podnikania. Po nahlásenie Poskytovateľ kanahlásenú vadu ihneď a na vlastné náklady odstráni.

4.4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Poskytovatekya za vady upravuje reklamačný poriadok Poskytovateľky

5. Reklamačný poriadok

5.1 Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovaná garancia na webových stránkach nemá prednosť pred reklamačným poriadkom v týchto obchodných podmienkach.

5.2 V prípade vady odstrániteľnej má Objednávateľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady.

5.3 V prípade vady neodstrániteľnej má Objednávateľ právo na primeranú zľavu, ktorú stanoví Poskytovateľka.

5.4 Reklamácia sa nevzťahuje na prípady:

Objednávateľ reklamuje opakovanie niektorých charakteristík (slovných spojení) v prípade, keď to poskytovateľ nemohol ovplyvniť z dôvodu opakovania aspektov a ďalších dát.

Objednávateľ reklamuje absenciu terminológie čínskeho učenia HAM YU v rozbore, ktorá nie je jeho súčasťou. Objednávateľ reklamuje gramatické chyby- ak nemenia význam textu, nemôžu byť predmetom reklamácie. Kedy sa Objednávateľ sa dostatočne nezoznámil s charakterom astrotypu a informáciami v ňom obsiahnutých. Zakúpil ho v domnienke, že zakupujete iný druh služby , ktorý Poskytovateľka neposkytuje a na svojich webových stránkach ani neponúka.

Objednávateľ reklamuje nepresvedčivé vady v astrotype, ktoré Poskytovateľka nebola schopná pri vyhotovení rozboru zistiť a ani ovplyvniť, keďže neposkytuje druh služieb či tovaru v oblasti tradičnej astrológie, jasnovidectve, telepatii a ďalších odboroch, ktoré súvisí s predikciou či analyzovaním vplyvov pôsobiacich na osobnosť človeka v minulosti .       

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo Astrotypu, Korelátu, Osobného čísla (Ming Kua) a Predpovede zaplatením celej kúpnej ceny výkladov.

 6.2 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Poskytovateľka prostredníctvom elektronickej adresy miska@michaelaruzickova.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti objednávateľa zašle Poskytovateľka na elektronickú adresu Objednávateľa..

6.4. Poskytovateľka je oprávnená k predaji Služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Podnikateľka je  registrovanou osobou na území Českej republiky, nie Slovenskej republiky, preto postupuje podľa českých právnych noriem a všetky sťažnosti bude riešiť príslušný správny úrad Českej republiky.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou, je ošetrená zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. V prípade, že pri plnení predmetu zmluvy bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov, je Poskytovateľka zároveň spracovateľkou v zmysle čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov”, alebo “GDPR”).

7.3. Objednávateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, čas a miesto narodenia, telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie  (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).

7.5. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania stránok uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľku o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8. V prípade, že by sa Objednávateľ domnieval, že Poskytovateľka alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Objednávateľa alebo v rozpore s platným právom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania:

– požiadať Poskytovateľku alebo spracovateľa o vysvetlenie,

– požadovať, aby Poskytovateľka alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.9. Ak Objednávateľ požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľka povinná túto informáciu odovzdať v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti prostredníctvom potvrdeného e-mailu.

7.10. Poskytovateľka sa zaväzuje počas plnenia zmluvy aj po ukončení zmluvy, zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch a skutočnostiach, ktoré nie sú verejne dostupné, o ktorých sa dozvie od Objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvy (ďalej len “dôverné informácie”).

7.11. Poskytovateľka dôverné informácie nezverejní, neposkytne či inak nesprístupní ani neumožní sprístupniť a neoznámi ich priamo ani nepriamo tretím osobám, pokiaľ k tomu neexistuje právny dôvod, a ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

7.12 Poskytovateľka zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jej zamestnanci, iné ňou poverené osoby a prípadní externí spolupracovníci; poskytovanie dôverných informácií týmto osobám môže byť vykonané iba v rozsahu nevyhnutne potrebné pre realizáciu týchto všeobecných obchodných podmienok a tieto osoby musia byť Spracovateľom zaviazané k povinnosti ochrany dôverných informácií minimálne v rovnakom rozsahu, v akom je zaviazaná sama Poskytovateľka podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.    

7.13 Poskytovateľka je oprávnená zverejniť len taký rozsah zistených skutočností, ktoré neumožnia identifikovať osobu Objednávateľa a jeho adresu, a širší rozsah len so súhlasom Objednávateľa. Súhlasom s poskytnutím týchto údajov bude považované vyplnenie formuláru žiadosti o referencie alebo recenziu Služieb Poskytovateľky a rozsah zverejnenia bude dohodnutý vždy obomi stranami.

8. Doručovanie

8.1. Poskytovateľka splní dodávku Služieb s výnimkou Rozboru obydlia s osobnou návštevou, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Plnenie Služieb osobne alebo telefonicky je možné len po vzájomnej dohode s Objednávateľom, ktorá bude špecifikovaná pri pred začiatkom plnenia a po zaplatení kúpnej ceny.

8.2.Dodacia lehota služieb Osobný astrotyp, Partnerský korelát, Osobné číslo, Osobná predpoveď je závislá na platobných podmienkach, včasného uhradenia výkladu, zaslanie dát potrebných pre vypracovanie analýzy a podmienkach dodania. Po pripísaní platby a zaslania kompletných dát (celé meno, pohlavie, dátum narodenia, miesto a čas narodenia – ak je známy) prostredníctvom elektronickej pošty činí dodanie maximálne 7 pracovných dní v prípade Osobného astrotypu a Osobného čísla (Ming Kua). Lehota dodania Partnerského korelátu a Predpovede je daná poradím. Minimálna lehota dodania je 7 pracovných dní, maximálne 30 pracovných dní. Poskytovateľka si vyhradzuje právo túto dobu predĺžiť z vážnych dôvodov alebo z dôvodu zložitosti rozboru o 5 pracovných dní. O zmenách dodania bude Objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8.3.Dodacia lehota Rozboru bytu alebo domu podľa feng shui je závislá na platobných podmienkach, včasného uhradenia služieb, zaslanie dát potrebných pre vypracovanie analýzy a podmienkach dodania. Po pripísaní platby a zaslania kompletných dát (celé meno, pohlavie, dátum narodenia, miesto a čas narodenia – ak je známy, pre všetkých členov domácnosti, pôdorys obydlia- interiéru prípadne aj exteriéru a presných súradníc obydlia) prostredníctvom elektronickej pošty činí dodanie maximálne do 14 pracovných dní v prípade Základného rozboru priestoru podľa feng shui a úplné dodanie Kompletného rozboru do 30 pracovných dní. V prípade VIP rozboru je lehota na odovzdanie výsledku Objednávateľovi závislá od dátumu prvej osobnej schôdzky, ale nepresiahne 60dní od zaplatenia celkovej ceny za službu. Táto služba je závislá od osobného dohovoru oboch strán, preto jej plnenie je bližšie špecifikované osobne na prvom stretnutí medzi obomi stranami.

8.4. V prípade, že je z dôvodov na strane Objednávateľa nutné Služby doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Objednávateľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním rozboru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.5. Poskytovateľka akceptuje nasledujúce dodacie podmienky: elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu objednávateľa, osobne (na dopredu dohovorenom  a potvrdenom mieste) alebo telefonicky.

9. Autorský poplatok

9.1. Prehlasujem, že Osobný astrotyp, Partnerský korelát, Osobné číslo, Osobná predpoveď, Rozbor bytu alebo domu podľa feng shui (Služby) sú predmetom autorského práva v zmysle §2 zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon (ČR). Ako také nesmie byť dielo predmetom reprodukcie, distribúcie, požičiavania, prenajatia, vystavovania alebo prednesu na  verejnosti bez písomného súhlasu autorky. Dielo je určené iba pre osobnú potrebu Objednávateľa.

9.2 V súlade so zákonom 121/2000 Zb., Autorský zákon, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti s vyhláškou ministerstva kultúry č. 488/2006 (ČR), sa na Objednávateľom zakúpený rozbor vzťahuje povinnosť uhradiť tzv. autorský poplatok. Autorský poplatok je hradený z akéhokoľvek tovaru – služby, ktorá je spojená s možnosťou kopírovania dát a s ich záznamom. Tento autorský poplatok je zahrnutý v cene rozboru.       

10. Záverečné ustanovenia

 10.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

V Prahe dňa 9.3.2020

Czech koruna
Euro