Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPRVšeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kto je správca?

Michaela Růžičková, Bramboříková 2995/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice, prevádzkovateľka webovej stránky https://michaelaruzickova.sk/. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí mi / nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. Čísle +420 725 927 771 alebo prostredníctvom e-mailu: miska@michaelaruzickova.sk.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
 • Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie zakúpeného výkladu Astrotypu, zaslanie zakúpenej analýzy Harmonizácie priestoru, zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie on-line kurzu alebo odkazu na E-book, dodanie tovaru atď.).

Až vtedy, keď sa stanete mojimi platiacimi zákazníkmi, evidujem nad rámec e-mailovej adresy aj vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo (ak je poskytnuté), platobné údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

 • vedenie účtovníctva

Ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. a upozornenia na nový článok na blogu prípadne iných zaujímavých akcií, o ktore by ste nechceli prísť. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú. Môžem vás kontaktovať vždy len na na základe vyplneného a potvrdeního dotazníku/kontaktného formulára.

Túto aktivitu uchovávam po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas hocikedy odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • double opt-in (dvojité overenie)

Je opatrenie na ochranu pred tým, aby sa zadaním vášho e-mailu nemohol prihlásiť nikto cudzí, alebo použiť váš e-mail k prihlásenie k odberu môjho newslettera, o ktorý ste neprejavili záujem. Vy sami potvrdíte, že sa skutočne jedná o váš e-mail a až po tomto potvrdení budete zaradení do mojej databáze.

 • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje a dáta. Sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics
 • Mailerlite
 • Simpleshop

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. Tak isto ako si ja sama neželám byť bombardovaná obťažujúcim spamom, rovnako zaobchádzam aj s vašimi údajmi.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máme veľa právnych nariadení. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: miska@michaelaruzickova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu k prístupu k osobným údajom, ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).  Ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete najprv o tomto podozrení informovať ma, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či ponuku so službami a výnimočnými akciami vám zasielam, ak ste môj zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu. To znamená, že ste v dotazníku, kontaktnom formulári alebo pri objednaní mojich služieb, potvrdili možnosť kontaktovania prostredníctvom e-mailaov.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že s vašimi osobnými údajmi zaobchádzam s takou obozretnosťou, akoby sa jednalo o moje vlastné údaje. Nezneužívam ich a za peniaze ich nepredávam žiadnej tretej strane. Zachovávam mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 1.4.2020

 

Czech koruna
Euro